TDS


Adhesives


  • (a) Water based Adhesives    

(1) DA-18-202
(2) DA-18-303

  • (b)  Solvent based Adhesive    

(1) DA-14-301

(c) UV Curable Adhesives

​DA-13-414

Release Coating


  • (a) UV Based Release Coating    

(1) DR-15-505
(2) DR-13-898
(3) DR-18-811
(4) DR-19-989

(5) DR-18-354

  • (b) Solvent Based Release Coating    

(1) Release Agent DR-188
(2) Release Agent DR-212